Uvjeti korištenja & GDPR

Opći uvjeti korištenja

 1. Opće odredbe

Janprom d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića 70, OIB: 76750398271  (dalje u tekstu JANPROM) pruža interaktivnu online uslugu putem internetskih stranica na domeni www.janprom.hr. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i upravljanja sadržajem. Pod pojmom „Internetske stranice“ u ovim Uvjetima korištenja podrazumijevaju se sve Internetske stranice koje se nalaze unutar domene www.janprom.hr Za potrebe ovih općih odredbi terminsko korištenje pojma „internetske stranice društva JANPROM“ smatraju se sve sve internetske stranice koje se nalaze unutar domene www.janprom.hr.  Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internetskih stranica od strane Krajnjih korisnika.

Korištenjem i pristupom ovim Internetskim stranicama (izuzev u slučaju prvog čitanja ovih Uvjeta), Krajnji korisnici izjavljuju da su pročitali i razumjeli Uvjete korištenja, da su s istim upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica u skladu s njima.

Pravo korištenja Internetskih stranica nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki (lozinki), na mjestima gdje one kao takve postoje.

Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja usluga (rutinsko održavanje isl.), događaja više sile te JANPROM ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da zbog navedenih razloga pristup Internetskim stranicama može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Informacije na ovoj web stranici mogu sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske pogreške. JANPROM ne izjavljuje niti jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj Internetske stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će Internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće prouzročiti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama. Svaki korisnik i registrirani korisnik izričito prihvaća korištenje ove Internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost te snosi isključivo sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža JANPROM.

JANPROM pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti Internetsku stranicu, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. JANPROM je ovlašten prestati objavljivati bilo koji dio/vrstu informacija te promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Informacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti. JANPROM može također u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na proizvodima i/ili programima opisanim u ovim informacijama, bez prethodne obavijesti. Ukoliko Korisnik ne prihvaća Uvjete korištenja, obvezan je suzdržati se od uporabe i korištenja Internetskih stranica.

JANPROM pridržava pravo revidirati Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup Internetskim stranicama bez prethodne obavijesti.

 1. Promjena uvjeta korištenja

JANPROM zadržava pravo u bilo kojem trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Bilo kakva izmjena ili ukidanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu odmah u trenutku objavljena istih na internet stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Uvjete korištenja kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi Internetske stranice nakon izmjene Uvjeta korištenja, presumira se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

 1. Računalna oprema

Krajnji korisnik je isključivo i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući ali ne i ograničeno na cjelokupni software i hardware koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internetskih stranica društva JANPROM te sve sa tim povezane troškove. JANPROM nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

 1. Ponašanje krajnjeg korisnika

Ove Internetske stranice, kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane, ili na drugi način dostupne, putem vanjskih poveznica sa Internetskim stranicama privatno su vlasništvo društva JANPROM.

Sva međusobna interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s Uvjetima korištenja te se od korisnika zahtijeva da sve aktivnosti u vezi s korištenjem ovih Internetskih stranica budu u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske.

Zabranjeno je objavljivanje, korištenje, prenošenje, slanje i razmjena materijala i sadržaja kojima se narušavaju ili ugrožavaju privatnost, vulgarni, ili na drugi način nepoželjni u normalnoj komunikaciji, kojima se ugrožavaju i/ili krše prava drugih, a naročito materijale i sadržaje koji su po svojoj prirodi nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički, koji vrijeđaju važeće pravne propise Republike Hrvatske, posebno nezakonitih, lažnih odnosno neistinitih, obmanjujućih, uvredljivih, klevetničkih, vulgarnih, opscenih, prijetećih, uznemirujućih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja, sadržaja koji vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, sadržaja kojima se neovlašteno otkrivaju osobni podaci ili se vrijeđa pravo na osobnost trećih osoba ili drugih korisnika kao i drugih neprimjerenih sadržaja, te sadržaja kojima se može nanijeti šteta društvu JANPROM i povezanim društvima, drugim korisnicima ili trećim osobama, što uključuje, između ostaloga, sadržaje kojima se potiče na ponašanje koje predstavlja kazneno djelo, koje za sobom povlači građansku odgovornost ili na drugi način krše bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja društva JANPROM, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ove Internetske stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje korisnika ovih Internetskih stranica na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju, ili potencijalnu konkurenciju društvu JANPROM.

Bilo kakvo ponašanje Krajnjih korisnika, koje prema diskrecijskoj ocjeni društva JANPROM ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog krajnjeg korisnika u korištenju Internetskih stranica strogo je zabranjeno.

 1. Intelektualno vlasništvo

Ove Internetske stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj Internetskih stranica, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali idr.) zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, te drugi sadržaji koji se nalaze na Internetskim stranicama isključivo su pravo društva JANPROM, ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na sustavu intelektualno su vlasništvo su njihovih nositelja. Društvo JANPROM je nositelj autorskih prava u vezi s odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način ovih internetskih stranica bez izričitog pisanog odobrenja društva JANPROM strogo je zabranjeno.

Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pisanog odobrenja društva JANPROM i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Korištenje i ispisivanje sadržaja s Internetskih stranica dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe korisnika.

Krajnji korisnik se obvezuje da neće na ovim Internetskim stranicama postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala.

JANPROM ne snosi obvezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomoći u određivanju je li određeni materijal podložan autorskom pravu.

Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetskih stranica, Krajnji korisnik jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da je nositelj prava na tim materijalima te daje izričito društvu JANPROM besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i korištenja, objavljivanja, umnožavanja, reprodukcije, modificiranja, prilagođavanja, distribucije objavljivanja, prevođenja i/ili distribucije takvog materijala (djelomično ili u cijelosti) na području cijelog svijeta neodređeno vremenski i u trajanju. Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za vlastitu uporabu.

Uvjeti navedeni u ovom Poglavlju se jednako odnose u korist društva JANPROM, kao i njenih podružnica, povezanih društava i trećih pružatelja usluga i licenciranih društava, i svako od njih ima pravo direktno i u vlastito ime provoditi te uvjete.

 1. Licence i žigovi

Objavom na ili putem Internetskih stranica Krajnji korisnik je društvu JANPROM dao besplatnu, neograničenu prostorno i vremenski licenciju za korištenje, uporabu, reprodukciju, mijenjanje, objavljivanje, prilagođavanje, prevođenje, distribuciju, provođenje i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dijela veće cjeline, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene, te dijeljenje takvih prava s višestrukim djeliteljima te licencije.

Korištenjem ili pristupom ovoj stranici Korisnik ne stječe, izričito ili prešutno, nikakvu licencu ili pravo korištenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada društvu JANPROM i/ili trećoj osobi. Korisnici i registrirani korisnici snose vlastitu odgovornost za poštivanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.

 1. Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje ovih internetskih stranica isključivo na odgovornost krajnjeg korisnika. Ni društvo JANPROM, njene podružnice, matične kompanije, kao ni jedan od njihovih zaposlenika, agenata, trećih pružatelja usluga ili licenciranih tvrtki ne jamče da uporaba ove internetske stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez grešaka; niti jamče za (i) posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice, ili (ii) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete izravne ili neizravne, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da društvo JANPROM nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju društvo JANPROM, ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internetskih stranica, ili s njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji softver, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj ovih internetskih stranica.

Uz prethodno navedene uvjete, ni društvo JANPROM, niti vladajuće društvo, niti njene podružnice, pružatelji informacija, ili partneri koji uređuju sadržaj, neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovim internetskim stranicama, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Društvo JANPROM nije odgovorno za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na ove internetske stranice. Bilo kakav sadržaj koji je postavljen, a koji je ili se može smatrati neprikladnim može u svakom trenutku biti uklonjen od strane društva JANPROM.

JANPROM zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocijeni da je neprikladan. JANPROM ni u kom slučaju nije nikomu odgovoran za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posebnu ili posljedičnu štetu od upotrebe ove ili drugih web stranica, uključujući, bez ograničenja, gubitak dobiti, prekid u radu, gubitak programa ili drugih podataka na vašim sistemima za obradu podataka ili drugačije, čak i kad smo izrijekom obaviješteni o takvim štetama.

JANPROM zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje društvo JANPROM, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra da je neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane Krajnjeg korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili Korisničkih računa uvjeti neće prestati vrijediti između Krajnjeg korisnika i JANPROM.

 1. Nadzor

JANPROM ima pravo, ali ne obavezu, u svakom trenutku nadzirati sadržaj na ovim Internetskim stranicama, uključujući bilo koje chat sobe i forume koji bi mogli biti sadržani kao dio ovih Internetskih stranica, kako bi osigurala sukladnost i poštivanje ovih Uvjeta korištenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane društva JANPROM, kao i sukladnost s bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom. Bez ograničenja od prethodno navedenih stavki, JANPROM zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni, nađe da nije u sukladnosti s ovdje postavljenim pravilima, ili za koji pronađe da je na drugi način upitan. JANPROM nije obvezan odgovoriti na interaktivne sadržaje.

JANPROM ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi točnosti informacija koje daje i upotreba tih informacija je na odgovornost primatelja. JANPROM ne daje nikakva osiguranja da će bilo koji prijavljeni problemi biti riješeni s upotrebom bilo kojih informacija koje JANPROM daje. Dostavljanjem informacija, JANPROM ne dodjeljuje nikakve licence za bilo kakva autorska prava, patente ili neka druga prava intelektualnog vlasništva.

 1. Privatnost

Krajnji korisnik potvrđuje da su svi komentari, privatne poruke, forumi, chat sobe i/ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja (u tekstu dalje – Zajednice) javne, a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici društva JANPROM mogu nadzirati komunikacije krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

JANPROM ne kontrolira i/ili autorizira sadržaj, poruka ili informacija koje se mogu naći u bilo kojim zajednicama te stoga nije odgovoran za bilo kakve radnje koje su posljedica sudjelovanja krajnjeg korisnika u bilo kojoj od Zajednica, uključujući odgovornost za moguće sporne sadržaje.

 1. Tajnost podataka

JANPROM ne želi primati povjerljive ili informacije koje se tiču vlasništva, od Korisnika, preko ove web stranice. Bilo koje informacije ili materijal koji se pošalje društvu JANPROM tretirati će se kao da NISU povjerljive. Slanjem nekih informacija ili materijala društvu JANPROM, kao Korisnik dajete društvu JANPROM neograničenu i neopozivu licencu za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, mijenjanje, prijenos i distribuciju tih materijala ili informacija, te se također slaže da društvo JANPROM može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike u bilo koju svrhu.

Međutim, JANPROM neće objaviti ime Korisnika ili na drugi način publicirati činjenicu da mu je Korisnik poslao materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobijemo dozvolu Korisnika da koristimo vaše ime; ili (b) uz prethodnu obavijest Korisniku da će materijali ili druge poslane informacije na određeni dio ovih stranica, biti objavljeni ili na neki drugi način biti na njima upotrebljeno zajedno s vašim imenom; ili (c) smo obavezni to učiniti po zakonu.

Bilo kakva vrsta komunikacije krajnjeg korisnika smatra se da nije povjerljiva. Ako određene web stranice dozvoljavaju objavu komunikacija koje će društvo JANPROM tretirati kao povjerljive, ta činjenica će biti navedena na tim stranicama.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na Internetskim stranicama, Krajnji korisnik daje društvu JANPROM pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu. Materijali koji su poslani ili dostupni putem Internetskih stranica nisu i neće se smatrati poslovnom tajnom, tajnim ili povjerljivim. Pružanjem materijala putem Internetske stranice ovlašćujete društvo JANPROM i/ili njegova povezana društva da ga neograničeno koriste u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prijenos, objavljivanje, emitiranje ili uporabu na bilo koji drugi način, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade.

 1. Naknada štete

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim društvo JANPROM, vladajuće kompanije, njene podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike i agente, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

 1. Sadržaj trećih strana

JANPROM, kao i pružatelji Internetskih usluga (ISP), distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Bilo kakva mišljenja, savjeti, izjave, usluge, ponude, ili druge informacije ili sadržaj postavljeni od trećih strana, uključujući javne pružatelje informacija, ili bilo koje krajnje korisnike, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od društva JANPROM, niti treći pružatelji informacija ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.
Informacije dostupne na Internetskim stranicama, a koji predstavlja mišljenja i ocjene odgovarajućeg pružatelja informacija, krajnjeg korisnika, ili drugog korisnika koji nije u ugovornom odnosu s društvom JANPROM, isto ne autorizira te stoga ne može biti odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na internetskim stranicama, od strane bilo koga tko nije ovlašteni zaposlenik društva JANPROM, ili koji ne djeluje po službenoj dužnosti. Ni pod kojim uvjetima društvo JANPROM neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem Internet stranica. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem internetskih stranica.

Internet stranice društva JANPROM sadrže veze na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružatelji sadržaja. Ove veze su postavljene samo radi praktičnosti, a ne kao potvrda od strane društva JANPROM sadržaja na stranicama trećih strana te JANPROM izričito opovrgava bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili točnošću materijala na internet stranicama trećih strana.

 1. Ništetne odredbe

U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi Uvjeta korištenja, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi.

 1. Odricanje od prava

Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovog Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, kao ni bilo kojih drugih Uvjetima navedenih prava.

 1. Rješavanje sporova

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.
Sve sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica, u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti su suda u Zagrebu, uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.

 1. Primjena uvjeta korištenja

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 15.10. 2016. godine do opoziva od strane društva JANPROM.

Izjava o tajnosti i povjerljivosti podataka

 1. Uvodne odredbe

Pristupanjem i/ili uporabom Internetskih stranica društva JANPROM, Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio te da je suglasan s Uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe JANPROM Internetskih stranica. Ukoliko Korisnik s istim  nije suglasan, dužan se suzdržati od korištenja istih, napustiti ih te ne pristupati i/ili koristiti Internetske stranice društva JANPROM.

 1. Promjene povjerljivosti podataka

JANPROM je ovlašten izmijeniti Izjavu o povjerljivosti podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka na JANPROM Internetskim stranicama. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskim stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Izjavu o povjerljivosti podataka kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi Internetske stranice nakon izmjene Izjave o povjerljivosti podataka, presumira se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

 1. Vrste prikupljenih informacija i uporaba prikupljenih informacija

JANPROM prikuplja osobne informacija koje identificiraju Korisnike Internetskih stranica. Kada se Korisnik uključi u određene aktivnosti na JANPROM Internetskim stranicama, kao što su otvaranje korisničkog računa, pretplata na newsletter, objavljivanje sadržaja i/ili objavljivanje tekstova na forumima, sudjelovanje u natjecanjima u organizaciji JANPROM, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija društvu JANPROM, traženje informacija o proizvodima društva JANPROM, postavljanje video zapisa, JANPROM može zatražiti od Korisnika pružanje određenih informacija o sebi. Korisnik nije dužan uključiti se u navedene aktivnosti. Ukoliko se Korisnik odluči uključiti, JANPROM je ovlašten zatražiti osobne informacije:  ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj.

JANPROM je ovlašten koristiti osobne informacije Korisnika kako bi vam ponudio proizvode i usluge, organizirao natjecanja, unaprijedio rad Internetskih stranica, poboljšao oglašivačke i promocijske napore, analiziralo uporabu Internetskih stranica, poboljšao ponudu proizvoda i usluga te ispitao vaše iskustvo s trećim stranama.  JANPROM je izričito ovlašten koristiti komentare Korisnika  kako bi druge korisnike obavijestio o proizvodima. Takav komentar može biti objavljen u JANPROM oglašivačkim materijalima na Internetskoj stranici. Osim toga, ako koristite Internetske stranice društva JANPROM za slanje informacija ili proizvoda drugim osobama, JANPROM je ovlašten pohraniti osobne informacije Korisnika i primatelja. JANPROM je ovlašten koristiti osobne informacije Korisnika za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka, uspostavljanje kontakta, poštivanje ugovora, uključujući Uvjete korištenja i Izjave o povjerljivosti podataka JANPROM Internetskih stranica, poštivanje odgovarajućih zakona te suradnju sa službama za provođenje zakona.

JANPROM je ovlašten prikupljati informacije koje ne identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika, uključujući Uniform Resource Locator (URL) internetske stranice koju je Korisnik posjetio prije otvaranja Internetske stranice društva JANPROM, URL internetske stranice koju je Korisnik posjetio nakon napuštanja JANPROM Internetske stranice, vrsta pretraživača kojeg Korisnik koristi te Korisnikovu Internet Protocol (IP) adresu. Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači, mogu automatski prikupljati ove informacije prilikom posjete JANPROM Internetske stranice, putem „kolačića“ i  drugih alata. JANPROM koristi takve podatke isključivo za rješavanje problema, administriranje Internetske stranice, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnju sa službama za provođenje zakona.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neke informacije su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. Ako Korisnik ne pruži obvezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost. JANPROM neće prikupljati osobne podatke putem svojih internetskih  stranica i to: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili elektronička adresa korisnika, osim ako ih Korisnik dobrovoljno prijavi, registra na JANPROM intenetskim stranicama ili isto učini putem ankete, suglasnošću i/ili ako tako dopuštaju važeći zakoni i propisi za zaštitu osobnih podataka.

 1. Objavljivanje osobnih informacija

JANPROM neće dijeliti Identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, no može podijeliti informacije o Korisnicima povezanim tvrtkama koncerna čiji je JANPROM član.

JANPROM pruža određene usluge i proizvode preko trećih strana. Treći pružatelji usluga provode određene aktivnosti u ime i za račun društva JANPROM kao što su slanje i distribucija JANPROM administrativnih i promocijskih e-mail poruka. JANPROM može podijeliti osobne podatke Korisnika s takvim Pružateljima usluga za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte, administriranje natjecanja, uklanjanje duplikata informacija na popisima klijenata, analizu podataka, pružanje usluga oglašavanja, osiguravanje rezultata pretrage i veze, obradu plaćanja kreditnim karticama, upravljanje Internetskim stranicama, rješavanje problema, i pružanje korisničkih usluga.

JANPROM je ovlašten otkriti informacije o Korisniku u svrhu zaštite društva JANPROM i zaštite drugih. JANPROM je ovlašten otkriti Identifikacijske osobne informacije Korisnika  kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći provođenju zakona ili je nužno kao posljedica sudskog naloga, da će osigurati sukladnost s ovom Izjavom o povjerljivosti podataka, Uvjetima o korištenju naših Internetskih stranica ili drugim ugovorima; ili zaštititi prava vlasništva ili sigurnosti ovih Internetskih stranica, njihovih Korisnika ili drugih osoba.

Ako Korisnik ne želi da se njegovi osobni podaci upotrebljavaju za podršku odnosa s kupcima (osobito za izravni marketing ili istraživanje tržišta), JANPROM će poštovati Korisnikov izbor. Osobne identifikacijske podatke društva JANPROM ne prodaje ni ne plasira na tržište trećim osobama, osim JANPROM pridruženim društvima.

 1. Nadopune i ispravljanje informacija

Korisnik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem e-mail poruke ili promjenom profila korisnika. U e-mail poruci Korisnik je dužan navesti ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti. Korisnik također može svakodobno zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o svom korisničkom računu. Korisnik je upoznat da JANPROM ne može izbrisati informacije povezane s prošlim transakcijama na JANPROM Internetskim stranicama.

 1. Izbor korisnika u vezi s prikupljanjem i uporabom informacija

Korisnik ne može isključiti primanje Administrativnih e-mail poruka koje se odnose na Korisničku aktivnost na Internetskoj stranici, i uključuju poruke u vezi s određenim Korisničkim računima, zahtjeve ili upite te poruke u vezi s kupnjom proizvoda i usluga.  Korisnik ima mogućnost zatražiti promocijske e-mail poruke koje oglašavaju proizvode u ponudi JANPROM Internet prodavaonice, uključujući ekskluzivne prodajne i druge ponude, i/ili proizvode i usluge povezanih tvrtki. JANPROM šalje promocijske e-mail poruke registriranim Korisnicima koji su odabrali su opciju primanja promocijskih poruka. Ukoliko Korisnik ne želi primati promocijske e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja možete odabrati opciju otkazivanja primanja promocijskih e-mail poruka. U slučaju kontaktiranja, Korisnik treba navesti ime i prezime, adresu, e-mail adresu i koju vrstu promocijskih e-mail poruka više ne želi primati.

 1. Zaštita podataka

Za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa JANPROM poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

Korisnik može pristupiti osobnim informacijama na JANPROM Internetskim stranicama pomoću zaporke i e-mail adrese. Korisniku se preporučuje ne otkrivati zaporku trećim osobama. Korisnik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako JANPROM provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s naše Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

 1. Praćenje podataka

JANPROM je ovlašten pohranjivati na vašem računalu „kolačiće“ koji sadrže informacije o Korisniku koji se koriste radi uštede vremena Korisnika za vrijeme korištenja Internetskih stranica društva JANPROM, radi praćenja i usmjeravanja Korisnikovih interesa s ciljem pružanja usluga prilagođenih svakom Korisniku te za kupnju. „Kolačići“ također prikupljaju neosobne informacije Korisnika. JANPROM može koristiti Treće agencije za oglašavanje za prikazivanje oglasa na JANPROM Internetskoj stranici. Kao dio njihove usluge Treće agencije mogu staviti odvojene „kolačiće“ na vaše računalo, nad kojima JANPROM nema pristup ili kontrolu. Korisnik  može urediti postavke pretraživača kako bi odbio „kolačiće“, u kojem slučaju se može dogoditi da neki dijelovi JANPROM Internetskih stranica možda neće pravilno raditi. JANPROM može koristiti i druge standardne tehnologije za praćenje uporabe Internetskih stranica i promocija, te može dozvoliti Trećim pružateljima usluga korištenje ove metode u ime društva JANPROM.

 1. Povjerljivost podataka trećih internetskih stranica

Ova Izjava o povjerljivosti podataka se odnosi samo na uporabu i objavljivanje informacija koje društvo JANPROM prikupljamo od Korisnika. Druge Internetske stranice kojima se može pristupiti putem JANPROM Internetskih stranica imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima. JANPROM ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

 1. Maloljetnici

Maloljetne osobe ne mogu putem internetskih sadržaja kupovati robu i usluge društva JANPROM te je navedeno izričito zabranjeno. Društvo JANPROM ne odgovara za zlouporabu podataka i falsificiranje podataka sa ciljem kršenja pozitivnih zakonskih normi a vezano uz kupnju i konzumaciju alkoholnih pića od strane maloljetnih osoba. Maloljetne osobe mogu sudjelovati u promotivnim aktivnostima jedino i isključivo uz suglasnost roditelja, staratelja ili skrbnika. JANPROM neće svjesno prikupljati ili zadržavati informacije – osobne podatke djece mlađe od 14 godina bez inzistiranja na tome da pridobiju suglasnost roditelja, ako tako zahtijeva važeći zakon. Osobne podatke djeteta JANPROM će upotrebljavat ili objavljivati samo ako tako dopušta zakon, uz suglasnost roditelja prema lokalnim zakonima ili propisima ili zaštititi dijete.

 1. Primjena izjave

Ova izjava primjenjuje se od 15.10.2016. do opoziva od strane društva JANPROM.

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation), odnosno Opća uredba o zaštiti osobnih podataka, jest uredba Europske unije koja regulira zaštitu osobnih podataka i primjenjuje se od 25. svibnja 2018.

Na koga se odnosi GDPR?

U JANPROM-u GDPR se prvenstveno odnosi na privatne korisnike koji upotrebljavaju robu i usluge JANPROM-a. No, uredba se odnosi i na poslovne korisnike kod kojih je moguće utvrditi o kojoj je privatnoj osobi riječ, npr. na obrtnike.

Koje vrste osobnih podataka JANPROM prikuplja?

Uvijek prikupljamo samo one podatke koji su nam nužni za poslovanje, odnosno koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe. JANPROM nikada ne prikuplja neprimjerene podatke. Osobni podaci koje najčešće prikupljamo jesu ugovorni podaci. Ugovorne podatke dali ste nam pri sklapanju ugovora (to su matični podaci, npr. ime i prezime, poštanska adresa, OIB, datum rođenja, podaci za kontakt).

Koliko dugo JANPROM čuva vaše podatke?

Podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako je važećim propisima za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja.

Kako i u koju svrhu JANPROM obrađuje vaše podatke?

Vaše podatke prvenstveno obrađujemo u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora. Upotrebljavamo ih radi provjere identiteta, pružanja ugovorne usluge, obračuna i naplate troškova, dostave naručenih proizvoda, kontaktiranja u vezi s pružanjem usluge, te drugih radnji povezanih sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu sa zakonom.

Kome JANPROM prosljeđuje moje osobne podatke?

JANPROM ne prodaje osobne podatke korisnika nikome nikada niti ih prosljeđuje i razmjenjuje s drugim pravnim ili privatnim osobama, osim ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona (npr. na temelju zahtjeva suda), ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo drugu osobu kao tzv. podizvođača (npr. dostava robe, tiskanje i dostava računa, održavanje sustava, prosljeđivanje agencijama za naplatu potraživanja) ili cesije, tj. ustupa tražbine trećim osobama na temelju članka 80. Zakona o obveznim odnosima.

Politika zaštite privatnosti korisnika

Uvod

Janprom d.o.o., Prilaz Gjure Deželića 70, Zagreb (dalje: JANPROM), pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i privatnosti (dalje: zaštita privatnosti) svojih korisnika u skladu s važećim propisima i najboljom europskom praksom. Zaštita privatnosti korisnika JANPROM-a sastavni je dio naših usluga i proizvoda te važan čimbenik korisničkog iskustva.

Politikom zaštite privatnosti korisnika JANPROM-a (dalje: Politika) svojim korisnicima želimo pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u JANPROM-u te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima.

Politikom se ne umanjuju prava i ne uspostavljaju obveze korisnicima u odnosu na obradu osobnih podataka, a koje korisnici imaju na temelju važećih propisa i mogućih ugovornih odredbi o zaštiti osobnih podataka. Politika je jednostrani pravno obvezujući akt JANPROM-a.

 1. Područje primjene
 2. Načela obrade osobnih podataka
 3. Kako prikupljamo osobne podatke
 4. Koje vrste osobnih podataka prikupljamo
 5. U koje svrhe upotrebljavamo prikupljene osobne podatke
 6. Kome se obratiti
 7. Izmjene, dopune i prijelazne odredbe Politike
 8. Primjena Politike
 1. Područje primjene

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika JANPROM-a koje JANPROM prikuplja, upotrebljava ili na drugi način obrađuje. Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno (dalje u tekstu: podatak ili osobni podatak). Obrada podataka jest bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, primjerice prikupljanje, snimanje, spremanje, upotreba, prijenos osobnih podataka i uvid u osobne podatke.

Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak jest podatak koji je izmijenjen na način da se ne može povezati s određenom fizičkom osobom ili se ne može povezati bez nerazmjernog truda pa se stoga, u skladu s važećim propisima, i ne smatra osobnim podatkom.

Politika se primjenjuje na usluge i proizvode JANPROM-a koji uključuju obradu osobnih podataka.

JANPROM je voditelj obrade u odnosu na osobne podatke svojih korisnika u smislu važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Politika se prvenstveno odnosi na fizičke osobe – kupce i dobavljače JANPROM-a (dalje Korisnici) i/ili su zainteresirane za navedeno (dalje u tekstu: Potencijalni korisnici)

 1. Načela obrade osobnih podataka

2.1. Povjerenje

Želimo biti pouzdan partner Korisnicima u zaštiti njihove privatnosti i opravdati povjerenje koje su nam ukazali. Također želimo biti potpuno transparentni i jasni u pogledu obrade osobnih podataka Korisnika. To je, među ostalim, i svrha ove Politike. Korisnici nam se uvijek mogu obratiti sa zahtjevom za izmjenu osobnih podataka koji se na njih odnose ili s očitovanjem volje o tome u koje svrhe žele, odnosno ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

2.2. Zakonitost i najbolja praksa

Pri obradi osobnih podataka postupamo u skladu sa zakonom, ali istovremeno nastojimo primjenjivati više standarde i najbolju europsku praksu.

2.3. Ograničena svrha obrade

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili na temelju privole korisnika.

2.4. Smanjenje količine podataka

Uvijek upotrebljavamo samo one podatke Korisnika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe, a ne i više podataka od toga.

2.5. Obrada u neimenovanu obliku

Kad god je to moguće i opravdano, upotrebljavamo podatke u neimenovanu obliku. Podacima u neimenovanu obliku smatraju se prvenstveno anonimni podaci.

2.6. Cjelovitost i povjerljivost

Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup osobnim podacima Korisnika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova posla, a ne i drugi zaposlenici).

2.7. Kvaliteta osobnih podataka

Pridajemo veliku važnost kvaliteti podataka koje obrađujemo. Osobni podaci koje obrađujemo moraju biti točni, potpuni i ažurni kako bismo osigurali maksimalnu zaštitu podataka Korisnika i spriječili eventualne zloupotrebe. Zato nam je važno da nas Korisnik o svakoj promjeni podataka obavijesti odmah ili u najkraćem roku.

2.8. Ograničeno vrijeme pohrane

Podatke Korisnika pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom.

 1. Kako prikupljamo osobne podatke

Podatke prikupljamo prvenstveno izravno od Korisnika ili Potencijalnog korisnika, i to na način da nam ih oni dostave.

Prikupljamo podatke koji nastanu automatski kad Korisnik upotrebljava usluge i/ili proizvode JANPROM-a.

Preduvjet za svako prikupljanje osobnih podataka Korisnika jest postojanje odgovarajuće pravne osnove utemeljene na zakonu.

 1. Koje vrste osobnih podataka prikupljamo

Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe.

 1. U koje svrhe upotrebljavamo prikupljene osobne podatke

JANPROM podatke korisnika prikuplja i obrađuje (dalje: upotrebljava) prvenstveno u svrhe sklapanja i izvršenja ugovora između Korisnika i JANPROM-a. To osobito uključuje upotrebu podataka radi provjere identiteta Korisnika, platežne sposobnosti Korisnika, pružanja ugovorene usluge, obračuna i naplate troškova, dostave/isporuke naručenih proizvoda/usluga, kontaktiranja s Korisnikom ako je to potrebno u vezi s pružanjem usluge, te drugih radnji povezanih sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu sa zakonom.

 1. Kome se obratiti

Svoja prava iz u odnosu na osobne podatke Korisnik može ostvariti obraćanjem na adresu sjedišta JANPROM-a.

 1. Izmjene, dopune i prijelazne odredbe Politike

Politika stupa na snagu i na nove se Korisnike počinje primjenjivati na dan objave.

 1. Primjena Politike

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 25.05.2018. godine do opoziva od strane društva JANPROM.